- اگر رقم تقریب و عدد داده شده غیر اعشاری باشند : به تعداد صفرهای رقم تقریب از عدد داده شده قطع کرده و صفر جانشین آنها می گردد .

                                                         5000   =   ( با تقریب کمتر از 1000 )  5432  ( مثال 

     

2- اگر رقم تقریب صحیح عدد داده شده اعشاری باشد: مانند نمونه بالا عملیات را انجام می دهیم یعنی از رقم اعشار آنها صرف نظر می گردد.

                                                           300  = ( با تقریب کمتر از 100 ) 2734/354 ( مثال

3- اگر رقم تقریب اعشار و خود عدد نیز اعشاری باشد : به تعداد رقم های بعداز ممیز در تقریب از عدد داده شده جدا می کنیم و به جای بقیه صفر قرار می دهیم ( قطع می کنیم 

                                            27/453   =   ( با تقریب کمتر از 1 0 / 0 )  2734 / 453 ( مثال

4ـ اگر رقم تقریب عدد 1  و خود عدداعشاری باشد : از ارقام اعشاری چشم پوشی کرده چون همه ارقام اعشاری بعد از ممیز از یک کمتر و فقط جزء صحیح عدد اعشاری را می نویسیم .

                                                                43 = ( با تقریب کمتر از یک ) 742 / 43 ( مثال

                                                                    0 = ( با تقریب کمتر از یک ) 742 / 0 ( مثال

 

با توجه به اینکه در چاپ جدید کتاب ریاضی پایه اول راهنمایی روش تدریس گرد کردن از طریق حدس و تخمینی و ذهنی می باشد اما هنوز بعضی از همکاران به روش سابق گرد کردن       (  ( قطع کردن )  ( حاصل ) = نصف تقریب + عدد داده شده ) را تدریس می کنند شایسته است برای تدریس درس گرد کردن از روش های زیر استفاده گرددد .

                                                 تقریب به روش گرد کردن

1-    اگر رقم تقریب و عدد داده شده غیر اعشاری باشند : از سمت چپ به تعداد رقم های صفر عدد تقریب زیر ارقام داده شده قرار داده آخرین صفر اگر زیر عددی قرار گرفت که آن عدد 5 یا بیشتر از 5  باشد یک واحد به رقم قبل از آن اضافه می کنیم و صفر های رقم تقریب مانند روش قطع کردن می نویسیم در غیر اینصورت عددی اضافه نخواهد شد .

                                                     35000 = ( با تقریب کمتر از 1000 )  34543      ( مثال

                                                        3000  = ( با تقریب کمتر از 1000 )  3473      ( مثال

2- اگر رقم تقریب غیر اعشار و عدد داده شده اعشاری باشد : طبق روش بالا انجام داده طوریکه از ارقام اعشاری صرف نظر می گردد.

                                                                  30 =( با تقریب کمتر از 10 )  72/34   ( مثال

                                                         600 =( با تقریب کمتر از 100 )  273/583     ( مثال

3- اگر رقم تقریب و عدد داده شده اعشاری باشد : ئر این حالت به رقم بعد از از رقم اعشاری تقریب نگاه کرده , اگر 5 یا بیشتر از آن باشد یک واحد به رقم تقریب اضافه می کنیم در غیر اینصورت عددی اضافه نخواهد شد .

                                                          4/34=( با تقریب کمتر از 1/0 )  3581 / 34   ( مثال

                                                 34/ 354 =( با تقریب کمتر از 1 0/0 )  3421 /354   ( مثال

4- اگر رقم تقریب 1  و عدد داده شده اعشاری باشد : در این حالت به اولین رقم اعشاری بعد از ممیز نگاه می کنیم اگر عدد 5 یا بیشتر از 5 باشد یک واحد به رقم یکان اضافه می شود در غیر اینصورت عددی اضافه نخواهد شد .

     

                                                                   35 = ( با تقریب کمتر از یک ) 72/34  ( مثال

                                                                 532 = ( با تقریب کمتر از یک ) 34/532 ( مثال